HELSENORGE

Bipolar lidelse barn

Bipolar lidelse er en psykisk lidelse som gjør at humøret og aktiviteten svinger mer enn hva andre mennesker opplever, og kjennetegnes av maniske og depressive episoder. 


Ventetider

Innledning

Henvisning og vurdering

Det er vanlig at en depresjonsepisode utløser behovet for utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Fastlege, skolehelsetjenesten, psykolog eller barneverntjenesten vil kunne sende henvisning til BUP. Ved akutte, alvorlige sykdomsutbrudd kan du blir innlagt direkte etter undersøkelse hos fastlege eller legevakt.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Anbefalinger om utredning og diagnostisering

 • I allmennpraksis bør man mistenke bipolar lidelse når pasienten kommer med symptomer både på hevet og senket stemningsleie.
 • Pasienter med mistenkt bipolar lidelse skal henvises til spesialisthelsetjenesten for diagnostikk.
 • Diagnosen bør være kriteriebasert.
 • Når pasienten er mindreårig, skal diagnosen stilles etter et klinisk intervju med pasienten og familien. Man bør vurdere å bruke strukturerte intervju og/eller diagnostiske skjema i tillegg.
 • Kartlegging av bipolare lidelser bør omfatte sosiale forhold, tidligere lidelser, somatisk helse, bruk av medikament og rusmidler, psykiske hendelser i slekta, funksjonsnivå, aktuelle hendelser i livet, tidligere traumatiske hendelser i livet, personlighet, ressurser og støtte fra andre. Man bør skaffe informasjon fra andre i tillegg til pasienten.
 • Når det er mistanke om bipolar lidelse, må andre problemer, som selvmordsfare, samsykelighet og rusmiddelproblemer vurderes.
 • Symptomer ved bipolare lidelser kan også være resultat av somatiske sykdommer, medikament- og rusmiddelbruk. Slike forhold må undersøkes.
 • Selvmordsrisiko må kartlegges i tråd med nasjonale retningslinjer.


Utredning

En bipolar diagnose vil ofte føre til langvarig behandling. Grundig utredning er en forutsetning for god behandling. Utredningen vil skje i form av samtale og bruk av strukturerte kartleggingsverktøy. Den vil blant annet omfatte:

 • sosiale forhold
 • tidligere lidelse
 • aktuelle psykiske symptomer
 • somatisk helse
 • bruk av medikament og rusmiddel
 • psykiske lidelser i familien
 • funksjonsnivå
 • aktuelle livshendelser
 • kartlegging av personlighet
 • ressurser

Det blir også lagt vekt på hvordan du selv opplever lidelsen, og det er ønskelig med informasjon fra noen som står deg nær.

Noen pasienter trenger å være innlagt under utrednings- og/eller behandlingsfasen. Maniske pasienter blir som regel innlagt til døgnbehandling.Behandling

Hva slags behandling du trenger er avhengig av:

 • hvilken type bipolar lidelse du lider av
 • hva slags fase du er inne i
 • hvor alvorlig denne fasen er

De to viktigste behandlingsformene for bipolar lidelse er medikamentell behandling og en form for psykologisk behandling som legger stor vekt på opplæring (psykoedukasjon).

Les mer om
Les mer om


Blir utført hos Helse Bergen
Les meir om Døgnopphold for barn med psykiske utfordringer
Blir utført hos Helse Bergen

Døgnopphold for barn med psykiske utfordringer

Barneposten er en femdøgns sengepost for utredning og behandling av barn fra 0-13 år med psykiske utfordringer. Et tverrfaglig team veileder barn og foreldre til å mestre utfordringene. Det er de lokale barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene (BUP) som søker om innleggelse i samarbeid med foreldrene og barnet. 

Det er 6 rom på Barneposten med plass til et barn og en omsorgsperson på hvert rom. Barna er på posten sammen med en av foreldrene sine i ukedagene, og reiser hjem i helger og ferier. Ved posten arbeider ulike yrkesgrupper som leger, psykologer, vernepleiere, sykepleiere, barnevernspedagoger og førskolelærere som samarbeider i tverrfaglige team.

Målet med oppholdet er å hjelpe barnet, foreldrene og BUP med å prøve å finne ut hva som er strevsomt, hvordan foreldrene best kan hjelpe barnet, og hva barnet trenger for å få det bedre. Utredning og behandling er naturlig innvevd i de daglige aktivitetene ved Barneposten. Teamet samarbeider også med skolen barnet vanligvis går på.
Innleggelsestiden er individuell ut fra problemstillingen til barnet, og ligger vanligvis på 4-6 uker. Oppholdet kan også bli forlenget eller forkortet om vi ser et behov for dette.Barnepostens tilbud omfatter forvern, utredning og/eller behandling.
 1. Før

  Når barnet har fått plass ved Barneposten, starter forvernsfasen. Dette er en periode for å bli kjent, og for gjensidig utveksling av informasjon.
  Forvern
  • Forvernsmøte med foresatte og lokal poliklinikk. Vi gjennomgår henvisningen, dere forteller om barnet, og om hvilken hjelp dere ønsker.
  • Vi avtaler hvordan vi skal samarbeide og innhente informasjon fra eventuelle andre hjelpeinstanser/skole.
  • Barnet og foresatte besøker Barneposten og sykehusskolen.
  Her kan du bli med på en virituell tour i lokalene våre.
  Utredningen/behandlingen tar alltid utgangspunkt i hva foreldre, barnet og poliklinikk ønsker hjelp med. Vi prøver å være mest mulig konkrete i forhold til hvilke utfordringer dere har i hverdagen. Som oftest har barnet blitt utredet av poliklinikk eller andre instanser. Sammen med dere ser vi på hvilke nye metoder/strategier vi kan prøve ut her på Barneposten.
  De viktigeste metodene våre er samtale og observasjon. Vi legger til rette for situasjoner der vi får observert barnet på en måte vi tror kan gi ny informasjon til dere.
  Noen ganger gjør vi medisinske undersøkelser av barnet. Det kan også være aktuelt å gjøre andre undersøkelser som blodprøver, Elektroencefalogram (EEG), røntgen og magnetundersøkelse (MR) av hjernen.

 2. Under

  Utredningen ved Barneposten er primært miljøterapeutisk. Det vil si at utredningen / behandlingen av barnet er naturlig innvevd i de daglige aktivitetene ved Barneposten. Dette betyr at utredningen / behandlingen i stor grad foregår i situasjoner hvor barnet er i samspill med andre barn og voksne.
  Utredningen/behandlingen består av to deler. En del er særlig tilpasset hvert enkelt barn og kan bestå av for eksempel:
  • Observasjon og kartlegging etter behov.
  • Ukentlige individuelle samtaler med psykolog eller miljøterapeut.
  • Samtaler om barnets utvikling, vansker, drøfting av observasjoner med foreldre.
  • Veiledning til foreldre
  • Eventuell utprøving og bruk av medisiner.
  • Sykehusskolen har som oppgave å ivareta opplæringsretten til barnet i perioden det er innlagt på Barneposten.
  Den andre delen av behandlingen er nedfelt i de daglige rutinene og aktivitetene ved posten og er dermed i stor grad felles for alle barna. Viktige elementer her er:
  • Klar struktur på dagene og aktivitetene. Dette gjør hverdagen forutsigbar og gir trygghet gjennom at det blir tydelig for barna hva som forventes av dem.
  • Samtaler rundt mestring av egne følelser.
  • Mestringsopplevelse gjennom tilpassede aktiviteter og positive opplevelser som kan gi økt selvfølelse og trygghet.
  • Sosial trening gjennom strukturerte og frie aktiviteter sammen med andre barn og voksne.
  • Trening i dagligdagse ferdigheter.
  Dagsplan for barna
  Det er en forutsetning for oppholdet at foresatte deltar aktivt i utrednings/ behandlingsopplegget. Dette gjelder også foreldre uten daglig omsorg dersom disse utgjør en omsorgsressurs for barnet.
  Foresattes deltagelse kan omfatte:
  • Deltagelse i de daglige rutinene, og aktivitetene sammen med barnet.
  • Individuell- eller familiesamtaler med behandler/miljøterapeut. Deltagelse på forverns møte, miniteam, innskrivningsmøte, og utskrivningsmøte.
  Hvor går barnet på skole /barnehage under oppholdet?
  Vi har en sykehusskole knyttet opp til Barneposten. Skolen er lokalisert i etasjen over oss. Her får barna tilpasset undervisning. Skolen samarbeider med hjemmeskolen om undervisningen. Noen barn har hele eller deler av undervisningen sin på hjemmeskolen dersom det er særlige grunner for det, og praktisk gjennomførbart.
  Det tilrettelegges for et møte mellom foreldre og kontaktlærer på sykehusskolen mandag i den første uken av innleggelsen . Her vil fokus være det enkelt barns behov for å få en så god start på sykehusskolen som mulig. Det er ønskelig at foreldre tar med sakkyndigvurderinger og eventuelt IOP planer eller skolerapporter som allerede foreligger.
  Vi har ikke egen barnehage. Barn i førskolealder er derfor ofte i barnehagen sin på dagtid dersom det er praktisk gjennomførbart.

 3. Etter

  Avhengig av hva som var målet for oppholdet samarbeider vi med foresatte, skole/barnehage, poliklinikk, PPT, barnevern eller andre instanser om å overføre det vi finner ut til barnets hverdag etter oppholdet. Vi har alltid et utskrivingsmøte for foreldre og aktuelle samarbeidspartnere. Etter oppholdet hos oss er det poliklinikken som har ansvar for å følge barnet videre. Det blir utarbeidet egne rapporter fra posten som oppsummerer hva vi har gjort, funn og råd.

Gå til Døgnopphold for barn med psykiske utfordringer Helse Bergen

Behandling av sammensatte lidelser

Personer med bipolar type 1 eller bipolar type 2 har en overhyppighet av andre psykiske lidelser som ADHD, tvangs- og angstlidelser. Disse lidelsene kan kreve egen behandling.


Oppfølging

Oppfølgingen vil blant annet være avhengig av hvor alvorlig lidelsen er og tilpasses etter ditt behov.

Noen trenger oppfølging i spesialisthelsetjenesten, mens i andre tilfeller overtar fastlegen ansvaret for oppfølgingen.

Vi vil alltid informere fastlegen om hvilke medisiner du trenger og hvilke prøver du bør ta.

Det er også viktig at du selv jobber med å holde sykdommen i sjakk. Det kan du gjøre ved livsstilsendringer, være oppmerksom på forandringer i stemningsleiet og søke hjelp i en tidlig fase.

Jo tidligere du får behandling i en ny fase av mani eller depresjon, desto enklere er det å stabilisere lidelsen, og hindre at sykdommen får utvikle seg.


Faresignaler

Endringer i stemningsleiet kan være tegn på at en manisk eller depressiv episode er i ferd med å utvikle seg. Dette kan kreve rask behandling.

En viktig del av behandlingen av bipolar lidelse er å gjøre både deg og omgivelsene i stand til å fange opp slike endringer. Blant annet setter vi opp en kriseplan.

En kriseplan skal hjelpe deg å:

 • bli bevisst på å oppdage tegn på forandring
 • planlegge hvordan du kan stoppe en negativ utvikling
 • fortelle deg hvordan du på best mulig måte kan søke hjelp

Planen skal være skriftlig og blir utarbeidet i samarbeid med deg, hjelpeapparatet og dine nærmeste.


Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Forløpskoordinator

Ønsker du å snakke med forløpskoordinator, ring 55 50 73 50.

Offentlig transport

Det et flere busser for å komme til Betanien sykehus. Nummer 18 ​bringer deg nærmest vår barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk. Oversikten under viser hvilke busser du kan ta og busstoppet du skal gå av på.

 • Buss nummer 4 og 5 - gå av på busstoppet Sikthaugen
 • Buss nummer 15 - gå av på busstoppet Vestre Sikthaugen
 • Buss nummer 18 - gå av på busstoppet Vestlundveien

På nettsidene til Skyss finner du en egen ruteplanlegger som hjelper deg å finne den beste ruten.

Parkering

​Det vil være kortest vei for deg om du parkerer ved VID vitenskapelige høgskole. Det er også parkeringsmuligheter i Vestlundveien 23 og 23 A. Parkering er gratis.

Prestetjenester

​Betanien sykehus legger til rette for at du som pasient kan samtale om eksistensielle spørsmål uavhengig av tro og livssyn. Betanien sykehus har en fast ansatt diakon som kan ha samtaler og vi hjelper med å sette deg i kontakt med fagpersoner innen din tro- eller livssynsretning.

Tolketjenester

​Utredningen og behandlingen du mottar hos oss vil være avhengig av god kommunikasjon. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk så tidlig som mulig.

Dette gjelder om du for eksempel har hørsels- eller synshemming, eller om du har et annet morsmål og snakker lite norsk.

Trådløst internett

Pasienter og besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset.

Tilgang til gjestenettet på sykehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".
 • Åpne nettleseren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer etc.) for å få opp påloggingssiden.

Slik kobler du deg på som ny bruker

 • Velg «registrer deg».
 • Les gjennom vilkårene og godkjenn.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og opprett konto.
 • Du vil motta en SMS og blir automatisk sendt til påloggingssiden. Her kan du logge inn med ditt brukernavn og passord.
 • Tilgangen du får til internett varer i 24 dager. Etter det må du be om nytt brukernavn og passord.

For eksisterende bruker (siste 24 dager)

 • Se tekstmelding du har fått med brukernavn og passord.
 • Skriv inn brukernavn og passord og trykk send inn.

Årsaken til at du må logge inn er krav til sikkerhet i sykehusnettverket.

Sykehuset benytter samme type løsning som flyplasser og hotell.

Fant du det du lette etter?