Mennesker i et oppstilt gruppebilde.

Nasjonalt klinisk SSA nettverk

Nasjonalt klinisk SSA nettverk består av ca. 30 utvalgte klinikere/representanter fra alle helseregioner i Norge. I perioden 2017 og frem 31.12. 2021, er det et pågående landsdekkende kompetanseutviklingsprosjekt på problematisk og skadelig seksuell atferd (SSA) hos barn og unge (0-17 år) og deres familier (gjelder både kontakt og teknologi-assistert seksuell atferd). 

Prosjektledelse og sekretariat er lagt til Ressursenhet V27 ved Betanien sykehus. Prosjektet evalueres halvårlig/årlig. Prosjektleder/psykologspesialist Monica Jensen, øvrig prosjektledelse V27 (Helle Kleive, Eva Mørch, Øystein Grov, Runa Kongsvik), prosjektassistent Ingrid Herud.

Styringsgruppen består av: Hans Stenby (leder/Helse Vest RHF), Anne Aasen (Helse Sør/Øst RHF), Sigrid Aas (Helse Midt RHF) og Frank Nohr (Helse Nord RHF).

Prosjektets hovedmål

  1. Utvikle og etablere grunnleggende fagkunnskap om problematisk og skadelig seksuell atferd (SSA Basis) i alle landets lokale helseforetak/PHBU (utredning/behandling). Behandlingstilbudet skal være basert på beste tilgjengelige kunnskap på feltet.
  2. Med veiledning fra spisskompetansen i hver region skal det være mulig for alle lokale helseforetak å utrede/behandle SSA-relatert problematikk. 
  3. Utvikle og etablere spisskompetanse i konsultasjon/utredning/behandling av SSA for barn/ungdom/deres familier i hver helseregion. Hver helseregion skal ha ansvar for å organisere tjenesten på en hensiktsmessig måte.
  4. Prosjektet skal bidra til at sentrale fagverktøy på utredning/behandling av SSA gjøres tilgjengelig (prioriterte fagverktøy i prosjektperioden har vært: AIM3 Utredning (2019/2020) og AIM Behandling (2019/2020).

Tiltak: 

  • 3 fellessamlinger per år for utvalgte kliniker-representanter fra alle helseregioner i Norge
  • Gjennomføring av lokal/regional kompetanseaktivitet i samarbeid klinikernettverket, lokale HF og eventuelt andre regionale/lokale samarbeidspartnere som RVTS. 
  • Initiere nasjonale og regionale drøftinger av hvordan best organisere spisskompetansen i samspill med lokal HF.
  • Dette prosjektet avgrenses fra voksne (18 år og eldre). Det startes opp et tilsvarende kompetanseutviklingsprosjekt for primært barnehabiliteringstjenesten i Norge (april 2021) ledet av Helse Vest/Helse Fonna. 

Prosjektets deltakere

Nettverksdeltakerne representerer BUPer i alle helseregioner (se oversikt over deltakerne i nasjonalt klinisk SSA nettverk (PDF)​​).

 

Fant du det du lette etter?