HELSENORGE
Oversiktsbilde av sykehusbygg.

Om oss

Betanien sykehus er et privat ideelt sykehus som driver helse- og omsorgstjenester i driftsavtale med Helse Vest RHF. Det å være et ideelt sykehus betyr at overskuddet går tilbake til utvikling av sykehusets tjenester og ikke til eier.

Betanien sykehus AS er en diakonal institusjon som eies av Stiftelsen Betanien Bergen. Administrerende direktør i stiftelsen er styreleder i Betanien sykehus sitt styre.

Vårt ​tjenestetilbud

Betanien sykehus driver ​​følgende avdelinger innen tjenesteområdene psykisk helse og somatisk helse:

Våre​​ ​​​verdier

​Følgende kjerneverdier skal prege vår virksomhet:

 • Omsorg som alltid setter brukerens behov i sentrum.
 • Helhetssyn på mennesket der det vises respekt for hvert menneskes integritet og kulturelle bakgrunn.
 • Åpenhet for livets åndelige dimensjon.
 • Kreativitet i egen virksomhet.
 • Kvalitetsbevissthet i det faglige arbeid.

Våre ​mål

Betanien sykehus har satt følgende mål for perioden 2023-2028:
 1. ​​Betanien sykehus skal yte helsetjenester av høy kvalitet.
 2. Betanien sykehus skal være et ønsket sted å jobbe.
 3. Betanien sykehus skal skape økonomisk fundament i både nåtid og fremtid.
 4. Betanien sykehus skal bidra til å redusere klimaendringene.
 5. Sykehusets verdier skal prege arbeidet vårt.
Se her for mer informasjon om mål og delmål ​eller utviklingsplan 2035.

Et grønt sykeh​us med fokus på det ytre miljø

Betanien sykehus er, som en del av Stiftelsen Betanien Bergen, miljøsertifisert etter ISO-standarden 14001:2015. 

Miljøpolitikk​

Stiftelsen Betanien Bergen (SBB) har et samfunnsansvar for å påføre miljøet minst mulig ressurser. Vi skal gjennom høyt miljøengasjement og kreative løsninger gå foran og være et godt eksempel for andre organisasjoner og virksomheter. SBB skal være en drivkraft i arbeidet med klima- og miljøutfordringer. Våre aktiviteter påvirker miljøet lokalt, regionalt, nasjonal, og tidvis også globalt. Vi tar derfor miljøansvar og jobber aktivt med å redusere denne påvirkningen og gjøre vårt for å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål, så vel som Norges nasjonale miljømål.

SBB skal derfor:

 • ​Tilstrebe en mest mulig miljøvennlig drift i relasjon til sin kontekst og tilgjengelige ressurser.
 • Beskytte det ytre miljøet ved å redusere våre klimagassutslipp, substituere miljøgifter, redusere ressursforbruket og øke bruk av bærekraftig mat og miljømerkede produkter.
 • På kontinuerlig basis identifisere tiltak som bidrar til å forebygge og redusere negative påvirkninger på naturmiljøet fra skade og nedbryting på grunn av våre aktiviteter, leveranser og tjenester.
 • Sette strengere miljøkrav enn lovkrav og andre krav der det er teknisk og økonomisk mulig, og aktivt følge opp at vi til en hver tid er i samsvar med lovkrav og andre krav med relasjon til vår påvirkning på det ytre miljø.
 • Stimulere til økt miljøbevissthet på alle nivå gjennom prosedyrer, opplæring og informasjon.
 • Sørge for at våre medarbeidere og samarbeidspartnere utfører sine oppgaver i tråd med SBBs miljøpolicy og miljømål.
 • Samarbeide med myndigheter og organisasjoner, slik at vårt miljøarbeid samsvarer med samfunnets miljømål.
 • Evaluere miljøledelsessystemet og miljømålene med regelmessige intervaller med målsetting å forbedre både systemet og miljøprestasjonene.
 • Sette mål og delmål for miljøarbeidet med prioritet for de vesentligste miljøaspektene.​​

Miljømål

Betanien sykehus skal sammen med Stiftelsen Betanien Bergen innen 2030 redusere CO2-utslipp med 40 %.

Dette målet skal nås gjennom å realisere følgende delmål:

 1. ​Redusere energiforbruket med 20 % innen 2030.
 2. Redusere generelt avfall med 20 % og matavfallet med 50 % innen 2030.
 3. Andel produkter uten (utslipp av) helse og miljøskadelige stoffer skal være 75 % innen 2030.
 4. Fossilfri virksomhet innen 2030.
 5. Ha miljøengasjerte medarbeidere som bidrar til å redusere CO2-utslippet.​
 6. Redusere forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner.
 7. Andel polikliniske konsultasjoner over video og telefon skal være minimum 20 %.


Fant du det du lette etter?