AIM - Assessment Intervention Moving on

AIM-verktøyene er opprinnelig utviklet av tverrfaglige fagpersoner assosiert til AIM-prosjektet fra tidlig 2000-tallet. Verktøyene er genuint basert på praksis og forskning på barn og ungdom som har SSA-relatert problematikk.

​Problematisk og skadelig seksuell atferd – forkortet SSA i Norge og HSB (Harmful Sexual Behaviour) i UK. Bekymringsfull seksuell atferd er ofte brukt som betegnelse for all udifferensiert seksuell atferd som vekker bekymring. I Norge bruker man «Trafikklyset» sammen med en tilpasning av Hacketts definisjonskontinuum (2010) for å differensiere bekymringsfull seksuell atferd (OK/sunn seksuell atferd – Problematisk seksuell atferd – Skadelig seksuell atferd).

Kort historikk om bakgrunnen for AIM-verktøyene I Norge:

Ressursenheten V27/Betanien sykehus startet i 2015 et «non-profit partnership» med AIM-prosjektet i UK (stifter/tidligere manager; Julie Henniker). I samarbeid med RVTS Vest startet man opp en systematisk kursrekke (Basis SSA, AIM2 utredning, AIM behandling) for tverrsektorielle/tverrfaglige fagpersoner/faginstanser i region vest (2016). V27 har tidligere oversatt AIM2 Utredning (original 2009/rev. 2012) og AIM behandling for ungdom (original 2005/2006) med støtte fra RVTS Vest. Etter oppstarten i vest har også RVTS Midt, Nord, Sør og Øst koblet seg på. Fra 2017 har den systematiske kompetansedugnaden på SSA-feltet for barn/ungdom/deres familier i Norge, primært vært koordinert og forankret i «Nasjonalt (tverrsektoriell) kompetansenettverk om SSA» (koordinert av RVTS Midt v/ Oddfrid Skorpe Tennfjord). 

I 2019 ble det internasjonale samarbeidet med AIM-prosjektet i UK ytterligere formalisert gjennom en skriftlig norsk lisensavtale hvor V27/Betanien sykehus og RVTS Midt (som representerer RVTS-ene) er de norske avtalepartnerne. AIM-koordinator i Norge er Monica Jensen (V27). For RVTS-ene er det RVTS Midt v/ Oddfrid Skorpe Tennfjord som koordinerer.

Eneste unntak fra dette gjelder kurs/materiale spesifikt vedrørende «AIM Restorative Approaches» («gjenopprettende prosesser») – her er det Eva Mørch (V27) som koordinerer AIM-kontakten.

Avtalen gir V27/Betanien sykehus lisens på å få tilgang på, oversette og formidle nytt og oppdatert AIM-materiale fortløpende (non-profit). RVTS-ene har fått mulighet og mer selvstendig ansvar i å arrangere AIM-kurs, oppfølging av deltakere regionalt og for opplæring/oppfølging av godkjente norske «AIM-instruktører» (kursholdere) i Norge. AIM-kurs i Norge kan kun gjennomføres i regi av RVTS-ene i samarbeid med godkjente AIM3-instruktører. 


Aktuelt om AIM-prosjektet i UK/internasjonalt og om AIM-verktøyene

AIM-verktøyene er opprinnelig utviklet av tverrfaglige fagpersoner assosiert til AIM-prosjektet fra tidlig 2000-tallet. Verktøyene er genuint basert på praksis og forskning på barn og ungdom som har SSA-relatert problematikk. De kunnskapsbaserte fagverktøyene er ment å skulle veilede fagpersoner/faginstanser på en strukturerende måte i deres arbeid med barn/ungdom/familier som har SSA-relaterte problem. Verdien; Trygghet for reelt og potensielt utsatte barn, har alltid stått fremst i AIM-prosjektets arbeide!

I 2020 er verktøyene i bruk «nationwide» i Storbritannia, New Zealand og Norge. Det er stor interesse fra Australia, USA og Canada om samarbeide også, men foreløpig er dette ikke formalisert. Nåværende AIM-manager Carol Carson opererer fra Belfast/Nord-Irland. 

AIM-prosjektet har alltid vektlagt at fagverktøyene skal være kunnskapsbaserte og veiledende for fagpersoners arbeid i utredning, tilsyn, behandling og annen type oppfølging av barn/ungdom som er sterkt mistenkt for eller som har utøvd problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA). Alle AIM-verktøy er evaluert og utviklet med tanke på å kunne anvendes både bredt og spesifikt av forskjellige fagfolk på ulike arenaer med ulike oppgaver (i Norge for eksempel kommunalt barnevern, kommunal helse, barnehager/skoler, Statens Barnehus, Konfliktråd/Friomsorgen, familievern, Bufetat/institusjoner og sist, men ikke minst; spesialisthelsetjenesten (BUP, Habiliteringstjenesten)).  

AIM-verktøyene er ikke perfekte. Men de er både tilgjengelig, grundige og dokumentert anvendelige for å etablere en felles tverrfaglig forståelse og respons knyttet til barn/ungdom og deres pårørende i ulike settinger (jf. forankret i praksis og i akademiske miljøer, kunnskapsbasert, holistisk, økologisk, utviklingsorientert, styrkebasert, bredspektret). Nice Guidelines nr. 55/2016 og NKVTS-rapport nr. 6/2016 og nr. 1/2017 har beskrevet AIM-verktøyene som de mest lovende og anbefalte. Det er knyttet pågående forskning/evaluering av blant annet det nye AIM3 utredningsverktøyet i UK, New Zealand og Norge.

Tilgang og bruken av AIM-verktøyene er åpne for fagfolk som har deltatt på AIM-kurs i regi av RVTS-ene. Oversikt over AIM-kurs som planlegges i Norge kan søkes via de ulike RVTS-enes hjemmesider eller ved direkte henvendelse til RVTS kontaktpersoner for fagfeltet; seksuell atferd (inkludert SSA online/kontakt).

Aktuelle nye/oppdaterte AIM verktøy: 

AIM3 Assessment (3rd Ed.) (Leonard & Hackett, 2019). 

Målgruppe: Ungdom 12-18 år

Utvikling og praktisk bruk av AIM3 Utredningsmodellen henger tett sammen med «AIM under 12», «AIM/NSPCC Technology Assisted-HSB Guidance» og «AIM Intervention». AIM3 er i tillegg utviklet for bruk i evaluering av endringer knyttet til SSA spesifikk behandling eller annen oppfølging. AIM3 bokens forord er skrevet av Pat Branigan, Leder av HSB fagområdet i NSPCC.

AIM3 Utredningsmodellen har 5 hovedområder hvor fagpersonen på hvert område skal skåre grad av bekymring på fem faktorer per hovedområde. Hovedområdene er:

  1. Seksuell atferd
  2. Ikke-seksuell atferd
  3. Utvikling
  4. Omgivelser/familie
  5. Selvregulering. 

Resultatene blir oppsummert i en visuell AIM-profil av ungdommen/familiens behov og utfordringer. Profilen brukes i analyse, anbefalinger, formidling og evaluering av hvilke tilsyn/behandling/oppfølgingsbehov som bør iverksettes umiddelbart, men også hvilke tiltak som på litt lengre sikt må inn for å forebygge at ikke nye SSA-hendelser oppstår og for å hjelpe ungdommen i retning pro-sosialt og pro-seksuelt liv videre. 

Norsk versjon av AIM3 boken, oversatt av V27/Betanien sykehus (Jensen & Mørch), ble ferdig september 2020 (klikk her for å se bokens omslag). Arbeidet er hovedsakelig finansiert gjennom prosjektmidler knyttet til Nasjonalt klinisk SSA nettverk. Oversettelsen inkluderer også medfølgende AIM3 instruktørpakke, lysbilder, kompetansetest-kasus og skåringskjema (Kleive, Skorpe Tennfjord, Draugedalen & Jensen, 2020). 

AIM3 Utredningsverktøyet vil etter hvert erstatte tidligere AIM2 (overgangsperiode til og med 31.12.2021). RVTS-ene vil fra senhøsten 2020 kunne arrangere 1-endags AIM3 oppdateringskurs (for dem som har AIM2 kurs fra tidligere) og eller 2-dagers AIM3 kurs for nye. Begge AIM3-kursene inkluderer en kompetansetest (skåring av kasus) som er obligatorisk for dem som vil bruke AIM3. Det er utdannet vel 20 AIM3 godkjente kursinstruktører i Norge.

AIM Intervention Guidance (2nd Ed.) (Guilhermino & McCarlie, 2019).

Målgruppe: 12-18 år

I denne veilederen har forfatterne videreutviklet teoretisk rammeforståelse, terapeutisk materiale fra tidligere AIM-behandlingsveileder, samt inkludert mer nyere kunnskap om arbeid med traumer og selvregulering.  Forordet i denne AIM-veilederen er skrevet av Stuart Allardyce, direktør i Lucy Faithfull Foundation/«Stop it Now!»  i Skottland.

AIMs nye behandlingsveileder er inndelt i fire faser: 

  1. Preparation, Engagement and Motivation
  2. Building Resilience
  3. Sex Education, Relationships and Harmful Sexual Behviours
  4. Moving On (ending Intervention). 

V27/Betanien sykehus har juni 2020 påbegynt profesjonell oversettelse av ny oppdatert AIM-behandling av ungdom. Oversettelsen finansieres gjennom prosjektmidler knyttet til nasjonalt klinisk SSA-nettverk. Norsk versjon planlagt ferdig til trykking oktober/november 2020. Det er utdannet vel 15 AIM behandlingsinstruktører i Norge. RVTS-ene vil kunne arrangere oppdaterte AIM behandlingskurs fra november 2020/januar 2021.

Technology-Assisted Harmful Sexual Behaviour Practice Guidance (TA-HSB) – 2nd Ed. (Jennifer Allotey & Richard Swann, 2019) 

Målgruppe: 12-18 år

Veilederen er utarbeidet I samarbeid mellom AIM-prosjektet i UK og NSPCC. Ønskelig, men foreløpig ingen planer/kapasitet/ressurser for norsk oversettelse. Forkurs må inntil videre eventuelt gjennomføres med UK verktøy/foreleser.

AIM Assessment Models for Children under 12 years old with Problematic or Harmful sexual Behaviours (3rd Ed.) (Carol Carson, 2019). 

Målgruppe: Under 12 år, primært 8-12 år.

AIM under 12 er bygget opp likt som AIM3 for ungdom, men faktorer/temapunkter er tilpasset aldersgruppen 8-12 (jf. utviklingssensitivitet). Forord i denne AIM-veilederen er skrevet av professor Simon Hackett, Durham University, UK. 

Ønskelig, men foreløpig ingen planer/kapasitet/ressurser for norsk oversettelse. Kurs må inntil videre eventuelt gjennomføres med UK verktøy/foreleser.

AIM Restorative Practice and HSB (Skills based) - under oppdatering av Vince Mercer, UK – planlagt ferdig vår 2020. 

På norsk oversettes dette til «gjenopprettende prosesser/praksis» knyttet til forholdet utøver-utsatt i nære relasjoner. V27, i samarbeid med blant annet Konfliktrådet i Hordaland, planlegger å oversette/tilpasse AIM-verktøyet til norske forhold – planlagt vår/sommer 2020. Kontakt Eva Mørch når det gjelder AIM Restorative Practice kurs/materiale i Norge.

AIM Residential setting – under revisjon – planlagt ferdig 2020 (2021). 

Foreløpig ingen planer/kapasitet/ressurser for norsk oversettelse. Kurs må eventuelt gjennomføres med kommende revidert UK verktøy og UK foreleser.

 

Se for øvrig mer på AIM-prosjektets hjemmeside om aktuelle, nye og oppdaterte AIM-verktøy.

Spørsmål om AIM-samarbeid og verktøy, der ikke andre kontaktpersoner er nevnt spesielt, kontakt V27 v/AIM-koordinator i Norge, Monica Jensen og/eller RVTS Midt v/koordinator Oddfrid Skorpe Tennfjord

Fant du det du lette etter?