AIM - Assessment Intervention Moving on

AIM verktøyene er empirisk- og kunnskapsbasert verktøy for utredning, risikovurdering og behandling/andre intervensjoner av barn/ungdom som er sterkt mistenkt for eller har utøvd problematisk eller skadelig seksuell atferd (HSB på engelsk/SSA på norsk).

​AIM-verktøyene er opprinnelig utviklet tidlig på 2000 tallet i Greater Manchester/UK. For eksempel ble revidert AIM2 Utredning utgitt i 2009- deretter revidert seinest 2012. AIM/UK har påbegynt revidering av AIM behandlingsveileder (12-17 år) – planlagt ferdigstilt i 2020.

AIM verktøy er evaluert og utviklet med tanke på å kunne anvendes både bredt og spesifikt av forskjellige fagfolk på ulike arenaer med ulike oppgaver (f.eks. under norske forhold: bl.a. kommunalt barnevern, barnehager/skoler, Statlige barnehus, Konfliktråd/Friomsorgen, familievern, institusjoner og sist, men ikke minst; spesialisthelsetjenesten (BUP, Habiliteringstjenesten)).  
 
AIM verktøyene er etter V27s vurdering det mest tilgjengelige og beste verktøy man i dag har for mulig utvikling av felles tverrfaglig forståelse og håndtering av disse barna/ungdommene og deres pårørende. 
 
Anvendelse av AIM verktøyene er åpne for fagfolk som er kurset i AIM modellen og veilederne– kurs avholdt i regi eller tillatelse fra AIM prosjektet/UK.  Utover dette er det ingen krav til sertifisering. AIM prosjektet i UK er for øvrig registrert som en veldedig stiftelse («charity» med non-profitt basis).
 
AIM2 utredningsveileder er oversatt fra engelsk til bl.a. norsk, hollandsk, spansk og tysk. 

AIM verktøyene består av

 1. AIM veileder for utredning av tilsyns- og oppfølgingsbehov av ungdom 12-17 år (oversatt til norsk av V27 v/ Jensen & Mørch (siste revisjon juni 2017). Les mer om denne veilederen nedenfor. Denne veilederen er basis for AIM2 utredningskurs).
 2. AIM veileder for behandling av ungdom 12-17 år – individuelt og familie (oversatt til norsk av V27 v/ Jensen & Mørch (januar 2018). Denne veilederen er basis for AIM behandlingskurs).
 3. AIM veileder for utredning/trygghetsplanlegging/behandling av barn under 12 år (avventer ny versjon fra AIM/UK. Ansvar for videre oversettelse: V27).
 4. AIM veileder for gjenopprettende arbeid mellom utøver og utsatt (avventer intensjonsavtale med Konfliktrådet. Kontaktperson i V27 er psykologspesialist Eva M. Mørch). 
 5. AIM/NCPSS veileder for utredning/behandling av teknologi-assistert HSB (supplement til AIM2 utredning).
 6. AIM veileder for pedagogisk personell (primært skole) i SSA saker, revidert 2017 (oversettelse og tilpasning til norske forhold under arbeid).
 7. Veileder for behandling av familie/foresatte (under revidering i UK – ferdig innen 2019. Må vurderes for oversettelse til norsk etter dette).
 8. Veileder for veiledning til fosterforeldre (under vurdering). 
Ta kontakt Monica Jensen ved Ressursenhet V27 om du har spørsmål om AIM samarbeid og verktøy.

AIM2 Utredningsveileder

Utredningsveilederen er utviklet for gutter 12-17 år fra vestlige land med normale kognitive evner (IQ >70).

 • Sentrale deler av veilederen er tilbakeoversatt og godkjent av AIM/UK.
 • Tilpasset kan den også brukes for (a) ungdom med annen geografisk/kulturell bakgrunn, (b) jenter og (c) ungdom med alvorlige lærevansker (IQ<70).

Veilederen inkluderer totalt 75 statiske og dynamiske variabler, ressurser/styrker og bekymringer

4 hovedområder: 

 1. overgrepsspesifikke tema og andre alvorlige atferdsvansker
 2. utviklingstema
 3. familietema
 4. miljø/nettverkstema.

Utfall av AIM2 som gir ulike utfall for videre oppfølging/behandling/tilsyn:

 • Høy bekymring. Lav styrke. (Høy risiko)
 • Høy bekymring. Høy styrke.
 • Lav bekymring. Lav styrke.
 • Lav bekymring. Høy styrke (Lav risiko)

AIM Behandlingsveileder

Formålet med AIM Behandlingsveileder er å bistå fagpersoner i arbeidet med utdypende utredning og planlegging av behandling av barn og ungdom med SSA i alderen 12-17 år. Veilederen brukes som følge av gjennomføring av AIM2 Utredning. Veilederen er ikke en programmanual, men tilbyr et teoretisk rammeverk, kunnskap og praktiske verktøy som fagfolk kan basere seg på for å lage et individuelt opplegg. Behandlingen bør være spesifikt tilpasset ungdommens behov, og dens families/omsorgspersoners unike omstendigheter. Fokus er på å redusere risiko for videre SSA og hjelpe dem i retning av et prososialt liv hvor styrkene deres økes, samt å etablere en sunn og god seksualitet. 

Bruk av veilederen forutsetter opplæring gjennom AIM behandlingskurs, alternativt tilsvarende AIM kurs i Storbritannia. Anvendelsesområder er innen barnevernstjenesten, BUP/PHBU, Statens Barnehus, politi, Konfliktrådet, Bufetat, frivillig sektor med flere.  Den er relevant for arbeid der ungdommen bor hjemme, i fosterhjem eller på institusjon -både for dem som er anmeldt/dømt og ikke anmeldt/dømt for sin SSA utøvelse. 

Aktuelle lenker

AIM prosjektetG-mapGood Lives ModelRessursenhet V27

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.