HELSENORGE

Pasienterfaringsundersøkelser

Vi ønsker at pasienter, pårørende og andre skal føle seg ivaretatt, sett og hørt. Gjennom pasienterfaringsundersøkelser måler vi din vurdering av kvaliteten på tjenestene våre, og kartlegger mulige forbedringsområder. På denne måten kan vi utvikle og forbedre tjenestene våre i tråd med dine behov og ønsker.

Formål

Formålet med pasienterfaringsundersøkelser er:

  • å kartlegge forbedringsområder i tjenestene våre.
  • å utvikle og forbedre tjenester i tråd med pasientens behov.
  • at pasienter, pårørende og andre skal føle seg ivaretatt, sett og hørt.
  • at resultatene fra pasienterfaringsundersøkelsene skal brukes i kvalitetsforbedringsarbeid ved virksomheten, og på den måten øke brukermedvirkning.
  • å gi pasienter, brukere og pårørende mulighet til å si fra om hvordan de opplever kvaliteten på tjenestene og dialogen med helsepersonell.
  • å gi viktig styringsinformasjon til ledere på ulike nivå i virksomheten.

Gjennomføring av undersøkelser

Betanien sykehus tilstreber å ha lokale, regionale eller nasjonale pasienterfaringsundersøkelser slik at alle avdelinger gjennomfører en undersøkelse annethvert år.

Betanien sykehus vil delta i pasienterfaringsundersøkelser som er initiert av Helse Vest for våre pasientgrupper.

Koordinering

Betanien sykehus har egen koordinator for pasienterfaringsundersøkelser opp mot Helse Vest. Dette sikrer at alle pasienterfaringsundersøkelser blir gjennomført på samme måte med felles kvalitetssikret metode og verktøy.

Utføring og innsamling av svar

  • Som pasient ved en poliklinikk eller sengepost vil du få informasjon fra ansatte når det gjennomføres pasienterfaringsundersøkelser på avdelingen/poliklinikken som du får behandling ved.
  • Det vil også henge informasjonsplakater i avdelingen/poliklinikken.
  • Deltaking i pasienterfaringsundersøkelser er frivillig, så du velger selv om du vil svare eller ikke. Svarene er anonyme og vil ikke kunne knyttes til personer. Alle opplysninger i pasienterfaringsundersøkelser blir behandlet konfidensielt. Ansatte ved Betanien sykehus får ikke vite om du har svart, eller eventuelt hva du har svart. Alle svar er viktig for kvalitetsarbeidet vårt, så vi oppfordrer alltid alle til å svare.

Resultatrapporter fra pasienterfaringsundersøkelser

Resultatrapport går til sykehusdirektør og avdelingsleder for videre oppfølging. Kopi sendes til kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg, samt brukerutvalget.


Oppfølging

Den/de avdelingene som deltar i pasienterfaringsundersøkelser har ansvar for vurdering av resultatrapport og oppfølging.

Publisering

Resultat fra pasienterfaringsundersøkelsene ved Betanien sykehus blir publisert på våre nettsider.

Fant du det du lette etter?